Uitgangspunten

1. Opvoedingsondersteuning
Praten over opvoeding in de context van het inloopteam betekent praten over de opvoeding in gezinssituaties. Met het begrip opvoeding verwijzen we naar de relationele en materiële omgeving die ouders creëren met het oog op het welzijn en het volwassen worden van hun kind. Opvoedingsondersteuning is een verzamelnaam voor allerhande activiteiten die het opvoedingsproces in gezinsverband kunnen ondersteunen. Opvoedingsondersteuning kan gezien worden als een deelaspect van een bredere gezinsondersteuning, naast ontwikkelingsstimulering en het beïnvloeden van de omgevingsfactoren.

2. Integraal
Voor het inloopteam is de invalshoek het opvoedingsproces in het gezin, de interactie tussen ouders en hun kinderen, maar er wordt ook aandacht gegeven aan de invloed van de verschillende levensdomeinen, aan de samenhang tussen problematieken, aan de context, aan de beperkingen maar ook de mogelijkheden van het gezin.

3. Preventief
Het inloopteam ontwikkelt een eigen aanbod voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen met opvoedingsvragen en opvoedingsspanning. Veel ouders stellen zich op een bepaald moment opvoedingsvragen. Zij stellen vragen over de aanpak van een bepaalde opvoedingssituatie, zij vragen zich af of ze goed bezig zijn, of hun kind zich “normaal” ontwikkelt,... Wanneer het vinden van een goed antwoord op deze opvoedingsvragen uitblijft, kan de draaglast groter worden. De vragen vergen meer tijd en energie. Bovendien worden sommige ouders met moeilijker vragen geconfronteerd dan andere ouders. Als we denken aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen dan zijn er nog veel andere factoren die de opvoedingssituatie bemoeilijken. Wanneer de opvoeding gestresseerd verloopt, spreken we van opvoedingsspanning. Het gaat hier dan om een licht problematische opvoedingssituatie.

Het inloopteam ontwikkelt geen aanbod voor ernstige opvoedingsproblemen omdat deze problemen duidelijk tot het terrein van de hulpverlening behoren. Het inloopteam zal gezinnen met deze problematiek wel ondersteunen bij het doorverwijzen en zoeken naar gepaste hulp.

4. Laagdrempelig
De dienstverlening van het inloopteam moet laagdrempelig zijn. Laagdrempeligheid heeft dan te maken met de bereikbaarheid, met financiële, administratieve, psychologische en culturele toegankelijkheid. Het ondersteuningsaanbod van het inloopteam wordt georganiseerd op plaatsen waar gezinnen reeds komen. De consultatiebureau’s van Kind en Gezin spelen hier een essentiële rol als toegangspoort.

5. Empowerment
Het inloopteam kiest voor een “onder-uit”benadering waarbij maatschappelijk kwetsbare gezinnen ondersteund worden om terug greep te krijgen op hun eigen leven, op hun omgeving en op de maatschappelijke structuren die hun gezinssituatie beïnvloeden. De ondersteuning is erop gericht de draagkracht en de actieve participatie van gezinnen te bevorderen. De ondersteuning is afgestemd op de vraag van het gezin maar het gezin blijft verantwoordelijk voor haar eigen handelen.